Børns læring gennem leg og aktivitet

Vi arbejder med udvikling af barnets sociale, personlige og sproglige kompetencer samt krop og bevægelse, natur og naturfænomener.

Luk alle
Åben alle

Børns engagement er en forudsætning for egen læring. Derfor er vi optaget af at følge børnenes spor og skabe et fælles tredje, som vi, både voksne og børn, er en del af. Der er hele tiden noget på spil i vores relationer, det øver vi os i at få øje på. På baggrund af dette arbejder vi på, at skabe udviklingsveje for det enkelte barn.
Vi ved, som personale, at vi ikke kan styre børns læring. Vi kan blot lægge byggesten til læringen. Når vi har noget på hjertet, vil vores engagement smitte af i forhold til det enkelte barn og gruppen.

”Børn lærer ikke for deres egen skyld. Det varer lang tid før de begynder på det, og nogle kommer aldrig til det. Børns begrundelse for at lære noget er altid i relation til en voksen, som de rigtig godt kan lide, og så vil de gerne at han/hun skal synes om dem. Børn i alle aldre lærer altså først og fremmest i kraft af følelsen af samhørighed og relation”.

Udvikling af barnets hjerne 0-18 år – Ann Knudsen

Vores opmærksomhed handler i den kontekst om at finde balancen mellem at gå foran, ved siden af, og bagved i aktiviteterne. Vi har opmærksomhed på paradokset som handler om, at på den ene side kan en stram styring af aktiviteten lukke ned for børnene lyst til at deltage. På den anden side kan vi, ved en laissez faire tilgang til børnenes deltagelse have samme virkning. Derfor er det personalets løbende evaluering og tilgang, der sætter rammen for det enkelte barns mulighed for læring.

I Børnehuset Montebello arbejder vi med projektorienteret leg og læring i form af forskellige aktivitetsforløb.

Aktivitetsforløbene igangsættes af de forskellige medarbejdere i huset. Disse projekter er cirkulære og løber sideløbende med andre læringstemaer i huset.

Projekterne har ikke altid en fast tidsplan. Herved skabes gode betingelser for udvikling og fordybelse hos børn og voksne. 

Aktivitetsforløb kan være fx eventyr, venskab og fællesskab, cirkus eller sommerfest.

I Børnehuset har vi mange nationaliteter. Der er forskel på, hvilke forudsætning det enkelte barn har, at være barn på. Det styrker mangfoldigheden og giver børnene erfaring med, at vi alle er forskellige og har forskellige forudsætninger. Det er endnu en vigtig byggesten i deres fundament til, at kunne navigere i en uforudsigelig verden.

I børnehuset har vi legetøj der afspejler de forskellige kulturer. Personalet i Børnehuset afspejler ligeledes mangfoldighed i kultur, og forudsætninger at være til på.

For at værne om fællesskabet vægtes traditioner højt. Vi holder bl.a. sommerfest, international kulturuge, bedstebagedag, årlig cirkusoptræden og hver fredag mødes hele huset til fællessang og lege.

Du kan se vores traditioner i Montebellos årshjul.

Årshjul

SMTTE står for: Sammenhæng - Mål - Tiltag - Tegn - Evaluering. Disse punkter bruges til at konkretisere rammen for den pædagogiske didakt

Vi arbejder med ”nuets didaktik”. Det betyder, at vi i dagligdagen tager udgangspunkt i spørgsmål, som ”hvorfor”, ”hvad”, ”hvem”, ”hvor”, ”hvornår” og ”hvordan”. Disse kobles til øjeblikket i samspillet med børnene, samt i planlægningen af hverdagens læreplansaktiviteter. Det er en balancegang at tage afsæt i nuet, børnenes spor og aktivitetsplanerne, som vi løbende afstemmer med hinanden. 

SMTTE-modellen som metode i rammesætningen af den pædagogiske didaktik i børnehuset. Således skaber vi gode forudsætninger for at få øje på før, under og efter processen i alle hverdagens aktiviteter.