Pædagogisk tilsyn 2023 Børnehuset Montebello

Her er konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2023.

konklusion fra tilsyn 2023 – opsamling af den samlede rapport

Tema

Indstilling

Opsamling fra sidste tilsyn

Intet at bemærke

Lovmæssige minimumskrav

Indstilling til anbefaling

Sikkerhed

Indstilling til anbefaling

Personale

Indstilling til bemærkning

Forældresamarbejde

Intet at bemærke

Tværfagligt samarbejde

Intet at bemærke

Børnenes trivsel

Indstilling til anbefaling

Den pædagogiske praksis

Indstilling til anbefaling

Evalueringskultur

Indstilling til bemærkning

Tilsynets samlede vurdering 

Opsamling fra sidste tilsyn:

Det vurderes at Børnehuset Montebello har sat den rigtige retning for arbejdet med den faglige kvalitet, og der er således intet at bemærke i forhold til sidste tilsyns bemærkninger i 2021.

 

Lovmæssige minimumskrav:

Det anbefales at Børnehuset Montebellos leder kontakter sundhedsplejen hurtigst muligt med henblik på at iværksætte et sundhedsmæssigt tilsyn i indeværende år.

Derudover anbefales det at Børnehuset Montebellos leder kontakter chef for dagtilbud i forhold til hvornår og af hvem henholdsvis et bygningsmæssigt- og legepladstilsyn kan gennemføres.

 

Sikkerhed:

Det anbefales, at Børnehuset Montebello udarbejder skriftlige procedurer for at gå på tur med børnene, og at disse gennemgås med alle medarbejdere samt lægges i personalehåndbogen.

 

 

Personale:

Tilsynet bemærker at Børnehuset Montebello har et højt sygefravær. Det vurderes at leder af Børnehuset Montebello arbejder fokuseret og systematisk med at nedbringe sygefraværet.

 

Forældresamarbejde:

Tilsynet vurderer, at der er et tilfredsstillende forældre- og bestyrelsessamarbejde i Børnehuset Montebello, og at institutionen skal fortsætte dette gode samarbejde. Tilsynet har derfor intet at bemærke.

 

Tværfagligt samarbejde:

Tilsynet vurderer, at der er et tilfredsstillende tværfagligt samarbejde i Børnehuset Montebello, og at institutionen skal fortsætte med at kvalificere dette tværfaglige samarbejde. Tilsynet har derfor intet at bemærke.

 

Børns trivsel:

Tilsynet vurderer at Børnehuset Montebello er i den spæde opstart i forhold til at udvikle et læringsmiljø med fokus på børnenes sproglige udvikling.

 

Tilsynet anbefaler, at Børnehuset Montebello tilrettelægger en proces for alle pædagogiske medarbejdere med fokus på sprog. I processen skal der indgå følgende fokusområder:

·       Børnenes sprogmiljø

·       Dialoger og samtaler mellem børn og de pædagogiske medarbejdere

·       Børn med sproglige udfordringer

·       Sprogdata og opfølgning herpå

 

Børnehuset Montebello kan med fordel arbejde med det udsendte sprogmateriale (Sproggaven, Familiekufferter, Kompetencepakken i Sprog).

 

Den pædagogiske praksis:

Tilsynet vurderer at Børnehuset Montebello er i god proces med at skabe og udvikle et læringsmiljø for alle børn med fokus på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

 

Tilsynet anbefaler, at Børnehuset Montebello forsætter det gode arbejde med at forandre, justere og forbedre den faglige kvalitet i institutionen. Konkret kan Børnehuset Montebello med fordel arbejde med følgende fokuspunkter ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang:

 

·       Kvalificering af den daglige pædagogiske organisering i gennem hele dagen ud fra

-          Organisering af de pædagogiske medarbejdere så organiseringen matcher den aktuelle børnegruppes behov

-          Rollefordeling mellem de pædagogiske medarbejdere, således at rollefordelingen tilgodeser børnenes behov

-          Refleksion og faglig sparring uden at tiden går fra børnene

 

·       Kvalificering af hverdagsrutinerne ud fra et børneperspektiv

-          Hvordan inddrages børnene før, under og efter fx et måltid?

-          Hvordan understøttes børnenes selvhjulpenhed i fx garderoben, på badeværelset mv.?

-          Hvordan understøttes børnene i rolige, genkendelige og tydelige overgange fra fx leg til garderobe?

 

Evaluering:

Tilsynet vurderer at Børnehuset Montebello gør sig gode overvejelser over institutionens evalueringskultur, samt afprøver forskellige metoder.

På sigt skal Børnehuset Montebello arbejde med at udvikle og etablere en evalueringskultur i hele institutionen.